Alasdair MacIntyre

MacIntyre është një nga filozofët më të rëndësishëm perëndimorë të fundshekullit XX. Kontributi i tij në filozofinë e moralit, veçanërisht me trilogjinë “After Virtue” (1981), “Whose Justice? Which Rationality?” (1988) dhe “Three Rival Versions of Moral Inquiriy” (1990), mbetet një ndër më të rëndësishmit në këtë disiplinë, dhe më gjerësisht në traditën e filozofisë analitike.

Po shfaqet përfundimi i vetëm